Privacybeleid

bavam(shop).be - directorder.be

Over dit beleid

Bavam geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en verhandelen uw gegevens nooit aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bavam. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2023 en met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit beleid heeft enkel betrekking tot persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals in dit beleid beschreven. Het gebruik van cookies kan beperkt worden door een aanpassing in uw browserinstellingen, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

DirectOrder

Dit softwarepakket wordt intern ontwikkeld en onderhouden. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, zijn (indien relevant) zichtbaar voor onze medewerkers, voor zowel administratieve als technische doeleinden. Daarnaast is het mogelijk dat ook externe ontwikkelaars of consultants, die in opdracht werken van Bavam, tijdelijk toegang krijgen tot uw gegevens, zuiver met het oog op technische ondersteuning. Deze zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Bij de ontwikkeling van deze applicatie werden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen, bestaande uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid, captcha's voor authenticatieformulieren en monitoring en blokkering met behulp van o.a. een webtoepassingsfirewall. Het DirectOrder-systeem maakt gebruik van cookies en logging om (technische) informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Er worden echter geen persoonsgegevens verzameld buiten de administratieve resources. De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om technische en gebruiksgegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Vimexx

Wij nemen hostingdiensten af van ZXCS-Vimexx (groep team.blue). Deze partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Office 365

Wij maken voor ons zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Office 365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak, tenzij verleend voor technische ondersteuning, en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Tidio

Deze website maakt gebruik van Tidio, een chatplatform dat gebruikers verbindt met de klantenservice van Bavam. We verzamelen alleen e-mailadressen/namen/telefoonnummers wanneer de chat geïnitieerd wordt of wanneer een gebruiker geauthenticeerd is. De uitgewisselde berichten en gegevens worden opgeslagen binnen de Tidio-applicatie. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie. Bavam maakt geen gebruik van deze berichten of gegevens anders dan om geregistreerde problemen of vragen van gebruikers op te volgen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en doorgegeven in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om de goederen aan u te bezorgen, per afhaling of verzending. Voor het uitvoeren van leveringen kunnen we gebruik maken van de diensten van een postbedrijf/koerierdienst. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met het desbetreffende koerier- of postbedrijf te delen. De aanbieder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de aanbieder onderaannemers inschakelt, stelt deze uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Aanbieders kunnen Bpost, PostNL, DHL, GLS, DPD of andere partijen zijn.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de DirectOrder-toepassing. Wij gebruiken ook hier uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden hiervoor, lokaal of online, in een bestand of databank opgeslagen. Bij online opslag zijn deze gegevens met een (sterk) wachtwoord beveiligd. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij op eender welke wijze toegestaan via opt-in. Indien u aangeeft graag commerciële e-mails te ontvangen, verspreid via een mailinglijst, worden persoonsgegevens, zoals naam en mailadres, doorgegeven aan en verwerkt door onze partner Mailchimp, voor het distribueren van nieuwsbrieven en andere publicitaire e-mails. Indien u bij uw eerste contact aangeeft dit soort e-mails liever niet te ontvangen, worden uw gegevens niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bavam op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres of postadres. In het geval dat u de gegevens via een andere wijze wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken en in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bavam. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

DirectOrder

Door deze website worden essentiële en functionele cookies geplaatst, waaronder 'XSRF-TOKEN', voor beveiligingsdoeleinden, en 'bavam_directorder_session', voor authenticatie.

Google reCAPTCHA (essentieel)

Via onze website worden mogelijk cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de reCAPTCHA-dienst. Wij gebruiken deze dienst om spam en misbruik te voorkomen, in het bijzonder bij het authenticatieproces. Het is mogelijk dat Google cookies plaatst, in overeenstemming met hun privacybeleid.

Tidio (functioneel)

Om u een betere service te kunnen bieden, maken wij gebruik van het Tidio-chatplatform (zie eerder). Deze partij kan desgewenst cookies plaatsen voor alle doeleinden, door deze partij nodig geacht (privacybeleid).

Google Analytics (analytisch)

Wij gebruiken deze dienst om bezoekersaantallen bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Indien toegestemd, worden via onze website worden cookies geplaatst en gelezen door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst (GA5). Google kan de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Indien dit wettelijk vereist is, of indien dergelijke derden de informatie namens Google verwerken, kan Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. (privacybeleid)

Hotjar (analytisch)

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. Hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.). Dit stelt ons in staat om onze service te verbeteren dankzij gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Mogelijk omvat dit het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt op onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de gegevens die namens ons zijn verzameld te verkopen. (privacybeleid)

Overzicht van de gekende cookies

Het is mogelijk dat ook softwareoplossingen van overige derde partijen gebruik maken van cookies, voor verschillende doeleinden, of dat er wijzigingen plaatsvinden bij de hierboven vermelde vendoren.
Om technische redenen is het niet altijd mogelijk om een betrouwbaar overzicht te geven van iedere cookie. Met name embedded content, speciale applicatiepagina's of technische wijzigingen bij onze partners brengen dit teweeg. Cookies die geplaatst worden als gevolg van het doorklikken naar een externe link of het laden van externe content, vallen namelijk buiten onze controle. Daarnaast kunnen verschillende browsers zich anders gedragen, wat de meetbaarheid van bepaalde cookies negatief kan beïnvloeden.
Neem gerust contact met ons op indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent mogelijk bijkomende third party cookies.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid duidelijke gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Bavam

Hollekenstraat 12, B-9960 Assenede | +32 9 343 00 88 | in202406134540fo@bavam.be.

Zie ook: bavam.be/privacybeleid

Contactpersoon voor privacyzaken

Arno Baecke | ar202406134540no@bavam.be