Algemene voorwaarden

Over dit beleid

We hechten veel belang aan een transparante communicatie. Omdat we geen twijfel willen laten bestaan over uw rechten en plichten als klant, werd ervoor gekozen om onze algemene voorwaarden vrij gedetailleerd uit te werken. Dit document vormt een wettelijke omkadering voor al onze overeenkomsten en is opgebouwd ter bescherming van zowel verkoper en afnemer. Deze verplichtingen zijn in principe bindend, maar zoals omschreven in artikel 2, kan er eventueel afstand worden gedaan van bepaalde rechten, bijvoorbeeld in het kader van een servicebelofte of langdurig partnerschap.

Artikel 1: identiteit van de verkoper

Machinehandel Bavam
C. Van de Keere
Hollekenstraat 12
B-9960 Assenede
BE 0871 855 103

Contact: 09/343.00.88 of in202406174210fo@bavam.be.
Bereikbaar binnen de kantooruren van Bavam.

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen verkoper (Bavam) en koper (afnemer; natuurlijk persoon, bedrijf of vertegenwoordiger van een bedrijf die de aankoopovereenkomst sluit).
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (al dan niet digitaal) aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is, kunnen de algemene voorwaarden steeds door de koper worden opgevraagd aan het adres van de verkoper.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, behoudt de verkoper zich, in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, het recht om een bepaling te specifiëren. Enkel indien de verkoper zich, door middel van expliciete schriftelijke mededeling, afstand doet van dit recht, kan de koper zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling door Bavam onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Wanneer een partij afstand wenst te doen van één of meerdere van diens rechten, dient dit schriftelijk te worden medegedeeld aan de andere partij, door middel van een ondertekende brief. In dit schrijven moet expliciet vermeld staan van welke rechten afstand wordt gedaan, met vermelding van de datum van ondertekening.

Artikel 3: het aanbod

 1. De verkoper kan eenzijdig weigeren om een aanbod op te maken, zonder opgave van enige reden.
 2. Het aanbod is vrijblijvend en beperkt geldig. Bavam is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Ook wanneer dit een termijn voor aanvaarding bevat, kan dit steeds worden herroepen door de verkoper.
 3. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, monsters of modellen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Eventuele productafbeeldingen vormen een waarheidsgetrouwe indicatie van de aangeboden producten. De verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en/of modellering exact overeenkomen met het aangeboden product.
 5. Wanneer de vermelde informatie in een aanbod door de koper niet als voldoende wordt geacht, kan de ontbrekende artikelinformatie steeds worden opgevraagd aan het adres van de verkoper. De koper heeft recht op zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder kunnen worden aangevraagd:
  • de prijs, belastingen en taksen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
  • de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes (al dan niet langs elektronische weg) kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 6. Wanneer de afnemer gebruikmaakt van een digitale besteltoepassing, waaronder ook DirectOrder en de Granit-partnershop vallen, zijn de volgende beperkingen van kracht:
  • De aangeboden services zijn enkel toegankelijk voor geregistreerde bedrijven (B2B). Toegang voor particulieren is uitgesloten, tenzij uitgezonderd met schriftelijke toestemming.
  • Bavam bepaalt zelf welke klanten toegang krijgen tot zijn systemen en de toegang kan te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging of bekendmaking van reden, worden geweigerd of uitgesloten.
  • Het gebruik van de toepassingen is voor de afnemer gratis, tenzij dit anders wordt overeengekomen of medegedeeld. Indien de toegang wordt gekoppeld aan een betalende abonnementsformule, wordt er periodiek een factuur opgemaakt met abonnementskosten voor het gebruik van de toepassing.
  • De toegang tot de webomgeving, alsook de getoonde informatie, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het is niet toegestaan om inlogcodes met derden te delen, noch artikel- of prijsgegevens te verspreiden of publiceren.

Artikel 4: de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door zowel de koper als de verkoper van het aanboden en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van een overeenkomst zijn slechts bindend nadat en voor zover de verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. De verkoper kan een overeenkomst als gesloten beschouwen wanneer een aanbod door hem als aanvaard wordt geacht. Wanneer de aanvaarding plaatsvindt op een andere wijze dan schriftelijk, kan deze door de verkoper geaccepteerd worden alsof deze schriftelijk is gedaan.
 4. Wanneer een overeenkomst langs de elektronische weg wordt gesloten, wordt deze als gesloten beschouwd wanneer er op een knop geklikt werd die de inhoud van de digitale bestellijst of winkelwagen omzet naar een online bestelling. Het opschrift van een dergelijke knop ('Bestelling plaatsen' of gelijkaardig) maakt duidelijk dat een overeenkomst wordt aanvaard door de klant. Een geautomatiseerde e-mailboodschap of weergave in een online besteloverzicht bewijst dat er op een aanbod werd ingestemd door de klant.
 5. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding door de koper. Pas nadat ook de verkoper instemt op het aanbod, door de bestelling te verwerken, vindt een verkoopovereenkomst plaats.
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 7. De verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5: de prijs

 1. Gedurende de geldigheidsduur van 1 dag (datum van prijsopgave, tot 23u59) worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens acute prijswijzigingen door een toeleverancier of als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of valutawijzigingen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn steeds exclusief btw, heffingen, overige kosten (waaronder transportkosten) en toeslagen van iedere aard, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. Getoonde prijzen zijn indicatief en kunnen te allen tijde worden bijgewerkt, bijvoorbeeld wanneer er een menselijke of technische fout heeft opgetreden.

Artikel 6: transport en levering

 1. Opgegeven en/of overeengekomen leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn niet bindend. Vertraagde levering geeft de afnemer geen recht op enige vergoeding van schade of kosten, afname van bestelde producten te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Als sprake is van andere omstandigheden dan bij Bavam bekend waren toen zij de leveringstermijn vaststelde, kan zij de leveringstermijn verlengen met de tijd die zij nodig heeft om het product te leveren.
 4. Bavam behoudt zich het recht om bestellingen in delen af te leveren.
 5. Bavam behoudt zich het recht om bestellingen of delen van bestellingen volgens een andere wijze af te leveren dan aangevraagd.
 6. Wanneer een artikel onverhoopt niet meer in voorraad is, behoudt de verkoper zich het recht om (delen van) de bestelling te annuleren of een alternatief artikel te voorzien. Het vervangproduct wordt aangerekend aan de desbetreffende artikelprijs die op dat moment geldt.
 7. Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats door middel van afhaling, met de maatschappelijke zetel van Bavam als afhaaladres. Levering geschiedt wanneer een artikel de gebouwen verlaat of wanneer een artikel fysiek wordt overgedragen aan de koper, diens vertegenwoordiger of transporteur.
 8. Indien de goederen (franco) verzonden worden, reizen deze op risico van de geadresseerde. Voor verzending wordt door Bavam een geschikte wijze gekozen, waarvan de werkelijke verzendkosten, opgeteld met de bijhorende onkosten, worden gedragen door de koper.
 9. Vanaf het moment van levering, zoals hierboven beschreven, gaat het risico van de geleverde producten over op de afnemer. Dit risico betreft o.a. maar niet limitatief het verloren gaan, beschadigd raken, de opslag, het laden, het transport en het lossen of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook.

Artikel 7: retouren

 1. Bij de aankoop van producten kan de koper gedurende 14 dagen na levering een verzoek indienen bij de verkoper om de overeenkomst te ontbinden. Het is aan de verkoper om te beslissen of hij ingaat op dit verzoek. De maximale termijn voor het indienen van een retourverzoek gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger. Indien de artikelen werden aangekocht op bestelling, gaat dit termijn in op de dag na het distribueren van de kennisgeving dat het artikel klaarligt voor afhaling of verzending.
 2. Tijdens het 14-daagse termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Wanneer de koper na het verlopen van dit termijn geen aanvraag tot retournering heeft ingediend, is de verkoop een feit.
 3. Het artikel dient bij teruggave in diezelfde staat te verkeren waarin het werd afgeleverd of opgestuurd. Indien de verkoper ingaat op het verzoek voor teruggave, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer het artikel niet in originele, onberispelijke staat wordt geretourneerd, wordt de terugname door de verkoper geweigerd of wordt een financiële waardevermindering toegepast. Indien er bij terugname van een beschadigd of incompleet artikel en/of verpakking twijfel is over de verantwoordelijke voor eventueel waardeverlies kan enkel een schriftelijke, door de verkoper ondertekende verklaring van verval, opgemaakt op het moment van levering, aantonen dat de staat origineel is.
 5. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht om retourkosten door te rekenen aan de koper.
 6. Indien het om een transactie gaat tussen verkoper en consument, kan de koper zich beroepen op het Belgische consumentenrecht.
 7. De verkoper kan een verkocht artikel te allen tijde terugroepen wanneer blijkt dat dit niet voldoet aan bepaalde veiligheids- of andere richtlijnen of wanneer de verkoper dit nodig acht. Bavam kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit het niet tijdig of niet terugroepen van handselsgoederen. De verkoper bepaalt zelf of en in welke aard de restwaarde van het teruggeroepen artikel wordt vergoed.

Artikel 8: facturen en betaling

 1. Facturen zijn contant betaalbaar aan het adres van de verkoper.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is de koper akkoord dat de facturen uitsluitend in elektronisch formaat of per e-mail aan de afnemer overmaakt.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta die op de factuur vermeld staat. Een eventueel vermelde vervaldatum die eerder valt, kan de betaaltermijn van 30 dagen inkorten. Indien de verkoper dit nodig acht, kan de betaling ook dienen te gebeuren voor of tijdens de levering van de vermelde goederen.
 4. De afnemer heeft 8 kalenderdagen de tijd om een factuur te betwisten. Dit gebeurt mits een ondertekend schrijven dat de fouten of gebreken voldoende specifieert zodat duidelijk is welke factuurlijnen betwist worden en om welke reden dit gebeurt. Het aanbieder heeft vervolgens 30 dagen de tijd om de factuur te controleren en de betwisting te corrigeren of weerleggen. Het betwisten van een factuur geeft geen aanleiding tot verlenging van het betalingstermijn.
 5. De aanbieder heeft het recht om onverwerkte of onbetaalde facturen te corrigeren waneer deze een fout opmerkt (van elke aard). Wanneer de factuur reeds gepubliceerd en betaald is, wordt een creditfactuur uitgegeven die de eventuele correcties omvat.
 6. De volledige vordering tot betaling van Bavam op afnemer is onmiddellijk opeisbaar indien:
  • het betalingstermijn is verstreken;
  • de koper zich in het faillissement bevindt of hiertoe een aanvraag gebeurde;
  • de koper een aanvraag tot uitstel van betaling heeft gedaan;
  • de koper zich, naar eenzijdige inschatting door de verkoper, in financiële moeilijkheden bevindt;
  • de koper overlijdt;
  • beslag gelegd wordt op zaken of vorderingen van de koper.
 7. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal het volledige factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke interesten voor handelstransacties op basis van de toepassellijke wettelijke bepalingen. Voor de berekening van de vervallen interesten zal een begonnen maand als een volle maand worden beschouwd.
 8. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van afnemer, wanneer deze in verzuim is geraakt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minstens 15% van de nog verschuldigde hoofdsom en interesten, met een minimum van €250 exclusief BTW. De verkoper heeft steeds het recht de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen van de afnemer, indien deze hoger zijn dan het minimumbedrag.
 9. Wanneer de koper niet voldoet aan één of op meerdere op hem rustende verplichtingen, of indien de verkoper mag vermoeden dat deze hier in de toekomst niet meer kan aan voldoen, heeft de verkoper het recht om:
  • onmiddellijke betaling te eisen voor betalingsverplichtingen voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;
  • leveringen op te schorten;
  • lopende overeenkomsten, voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 10. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege, en zonder aanmaning of in gebrekestelling een intrest van 12% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50€.
 11. Geschenk- of andere waardevouchers zijn tot 1 jaar na uitgifte geldig als betaalmiddel voor aankopen. Elke voucher kan slechts 1 maal worden ingewisseld en enkel de originele bon wordt aanvaard. Vouchers zijn nooit inwisselbaar voor geld en moeten voor afgifte betaald te zijn door de schenker. Geschenkbonnen en promotiecodes kunnen onderworpen zijn aan andere juridische beperkingen, afhankelijk van de aard en de voorwaarden van de aanbieding.

Artikel 9: klachten

 1. De afnemer dient de goederen zo snel mogelijk te inspecteren en de verkoper uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na deze termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. Retourneren is in dat geval niet mogelijk.
 2. Indien de klacht door Bavam gegrond wordt bevonden, zal haar de nodige tijd gegeven worden om de volgens haar vereiste reparatie uit te voeren, dan wel, naar keuze van Bavam, het afgekeurde product door een ander te vervangen. Bij vervanging van afgekeurde producten kan rekening worden gehouden met het genot dat de afnemer er intussen van heeft gehad en kan door Bavam daarvoor een billijke vergoeding in rekening worden gebracht.
 3. Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn en is de verkoper gerechtigd de kosten die zij terzake de klachtafhandeling heeft gemaakt bij afnemer in rekening te brengen. Het indienen van een klacht geeft afnemer geen recht betaling op te schorten en ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Bavam.

Artikel 10: garantie

 1. Voor het repareren of verhelpen van gebreken in producten, die door Bavam worden geleverd, omvatten de garantieverplichtingen van de verkoper niet meer dan de omvang van de garantieverplichtingen van de leverancier voor Bavam.
 2. Alleen gebreken die ten tijde van de levering al aanwezig waren, maar niet zichtbaar waren en binnen drie maanden na levering zichtbaar worden, zullen door Bavam worden hersteld door vervanging of op andere, door haar gekozen wijze.
 3. Wanneer een gebrekkig artikel vervangen of gerepareerd is, vindt er geen verlenging de garantietermijn plaats. De garantietermijn van het gebrekkige artikel wordt in dat geval verdergezet.
 4. Bavam strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende of onjuist onderhoud of door of namens afnemer uitgevoerde reparaties en ook niet tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage. Voorts wordt geen garantie gegeven op producten die op het moment van levering niet nieuw waren.
 5. Bavam wordt geacht aan de garantieverplichting te hebben voldaan, zodra het gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging door haar ter beschikking is gesteld aan de afnemer of zijn transporteur.
 6. De gebrekkige producten, die door Bavam zijn vervangen op grond van dit artikel, worden na vervanging van rechtswege eigendom van Bavam.
 7. De stelling dat Bavam een garantieverplichting niet nakomt, ontheft de afnemer niet van zijn verplichtingen ten aanzien van Bavam die voortvloeien uit de met Bavam gesloten overeenkomst, noch uit andere met Bavam gesloten overeenkomsten.

Artikel 11: aansprakelijkheid en geschillen

 1. Onverminderd het verder in deze voorwaarden gestelde, is de verkoper in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.
 2. De verkoper is niet aansprakelijk voor mondelinge of schriftelijk gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc. De afnemer vrijwaart Bavam voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte tekeningen, afbeeldingen, capaciteiten of overige gegevens.
 3. De afnemer vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden voor schade als gevolg van een door de verkoper aan afnemer geleverd product. De koper is verplicht een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden voor zover dat in het kader van de vrijwaring van dit artikel noodzakelijk is, met een dekking voor dergelijke aansprakelijkheid.
 4. Iedere kost die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de koper, en waarmee in het aanbod geen rekening werd gehouden, dient te worden gedragen door de koper.
 5. De overeenkomst met de wederpartij wordt uitsluitend beheerd door het Belgische recht.
 6. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Belgisch bevoegde rechter (Vredegerecht van Zelzate en de Rechtbanken te Gent), ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd.

Artikel 12: eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen de verkoper en de afnemer gesloten overeenkomsten (waaronder de al door de afnemer betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van Bavam, totdat alle vorderingen terzake die leveringen die de verkoper op de afnemer heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Bavam mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op deze vorderingen.
 3. Bavam is gerechtigd de producten die zij onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien afnemer in gebreke is of in gebreke dreigt te komen met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen (artikel 8). De afnemer zal Bavam te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Bavam (waaronder het terugeisen van zijn eigendommen).
 4. Wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan en de goederen, die eigendom blijven van Bavam, een waardevermindering hebben doorstaan, kan de verkoper te allen tijde beroep doen op de afnemer voor de terugbetaling van de geleden verliezen.

Artikel 13: rechten van intellectuele eigendom

 1. Bavam behoudt steeds de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gemaakte creaties, hieronder vallen onder andere afbeeldingen, video's, documenten, tekeningen en modellen, broncode (programmatuur), inhoud van webpagina's en overige unieke inbreng.
 2. Digitale inhoud en media die rechtstreeks door de browser van de bezoeker wordt opgehaald vanop een niet door Bavam beheerde server, domein of dienst, wordt als embedded content beschouwd. In dat geval is Bavam niet verantwoordelijk voor deze inhoud en wordt afstand genomen van enig recht van intellectuele eigendom. De voorwaarden rond auteursrecht van de partij die de inhoud der beschikking stelt, zijn in dat geval van toepassing, daar de data door hen wordt gedistribueerd. Wanneer de merk- of persoonsnaam van de rechthebbende partij niet expliciet vermeld is, volstaat een watermerk, logo, tooltip of de source-url in de broncode als bronvermelding.
 3. Bavam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk type schade dat rechtstreeks of onrechtstreeks plaatsvindt door het aanleveren van media of gegevens.

Artikel 14: overmacht

 1. In geval van overmacht is Bavam naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst tijdelijk, dan wel definitief te ontbinden en moment van levering op te schorten, zonder dat de afnemer jegens haar aanspraak heeft op enige vergoeding.
 2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt, volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen. Mogelijke oorzaken zijn van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het in gebreke blijven van leveranciers van Bavam, evenals vertraging of belemmering van het transport en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of het risico van de verkoper ontstaan.

Artikel 15: aanvullingen

 1. Door de aanbieder kan een getrouwheidsprogramma voorzien worden waarmee bijkomende voordelen kunnen worden uitgegeven. Het is aan de verkoper om te beslissen wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor dit programma. Wanneer aan alle opgegeven voorwaarden voldaan wordt door de afnemer, kan Bavam deze op eigen initiatief aanmelden voor het programma. De eventueel uitgegeven kortingen, opgenomen in het aanbod, zijn vastgelegd of berekend door de verkoper en kunnen verschillend zijn per klant. Het getrouwheidsprogramma kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden stopgezet, onderbroken of aangepast. Voorts kan de afnemer zich door zijn inschrijving niet op bijkomende rechten beroepen.
 2. De afnemer verklaart akte te hebben genomen van het privacybeleid, dat digitaal ter beschikking wordt gesteld via bavam.be/privacy. De aanbieder verklaart gepaste technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen ter beveiliging van persoonlijke gegevens. Dienvolgens kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verliezen die te wijten zijn aan (digitale) misdrijven of enige vorm van gegevensdiefstal.

Documentversie: 17/06/2024 - 19:42